Languages and Business

Chính sách đại lý

 • Cấp 1

  1. Lợi nhuận chiết khấu: 50%/học viên (Chưa bao gồm hoa hồng trên mỗi học viên giới thiệu là 10%)
  2. Điều kiện: Đạt 200 học viên
  3. Sở hữu toàn bộ nền tảng học tiếng Anh tương tác trực tuyến
  4. Tôn vinh trong đêm gala cuối năm dành cho những cá nhân tổ chức đóng góp tích cực cho hoạt động phát triển và tạo việc làm cho người khuyết tật
 • Cấp 2

  1. Lợi nhuận chiết khấu: 30%/học viên (Chưa bao gồm hoa hồng trên mỗi học viên giới thiệu là 10%)
  2. Điều kiện: Đạt 20 học viên
  3. Sở hữu toàn bộ nền tảng học tiếng Anh tương tác trực tuyến
  4. Tham gia đêm gala cuối năm kết nối cộng đồng doanh nhân
 • Cấp 3

  1. Lợi nhuận chiết khấu: 20%/học viên (Chưa bao gồm hoa hồng trên mỗi học viên giới thiệu là 10%)
  2. Điều kiện: Đạt 10 học viên
  3. Được đào tạo để trở thành giáo viên, và dạy các học viên trong hệ thống
  4. Tham gia đêm gala cuối năm kết nối cộng đồng doanh nhân

Đăng ký làm đại lý